wszystko o giełdzie i finansach

Ostatnio dodane:

Kategoria: O giełdzie - charakterystyka

Charakterystyka giełdy

dodano: 29 June 2008

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych (GPW) powstała w 1991 roku. W dniu 16 kwietnia rozpoczęła swoją działalność, organizując obrót papierami wartościowymi w formie elektronicznej. Z punktu widzenia ważności dla gospodarki naszego kraju pełni ona rolę nadrzędną. Zasadniczo zaś nie różni się niczym od każdego innego przedsiębiorstwa, którego celem jest generowanie zysków, zwiększanie wartości dla akcjonariuszy, dbając przy tym o jakość i cenę oferowanych produktów, z których najważniejszym jest płynność. By zapewnić ją na możliwie najwyższym poziomie musi posiadać doskonałe systemy informatyczne, bo poprzez zarządzanie systemem informatycznym kształtuje płynność na rynku kapitałowym. Analiza sprawozdań finansowych giełdy ukazuje dość atrakcyjną strukturę bilansu, atrakcyjne wyniki finansowe predestynujące giełdę do przeprowadzenia oferty publicznej. Giełda zatem jest atrakcyjną spółką samą w sobie. Warszawska GPW rozwija się bardzo dynamicznie, systematycznie budując swoją ponadlokalną pozycję wśród innych europejskich rynków kapitałowych, a zwłaszcza regionu środkowej i wschodniej Europy.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie działa w oparciu o ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.:
  • o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("ustawa o ofercie i spółkach);
  • o obrocie instrumentami finansowymi ("ustawa o obrocie");
  • o nadzorze nad rynkiem kapitałowym ("ustawa o nadzorze").
Giełda Papierów Wartościowych jest spółką akcyjną powołaną przez Skarb Państwa.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 41.972.000 złotych i jest podzielony na 59.960 akcji imiennych. Głowni Akcjonariusze to : banki, domy maklerskie, spółka giełdowa oraz Skarb Państwa. Akcje będące w posiadaniu Skarbu Państwa stanowiły 98,81% kapitału zakładowego.
Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Giełda zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji. Obowiązujący na Giełdzie Warszawskiej system obrotu charakteryzuje się tym, że kursy poszczególnych instrumentów finansowych ustalane są w oparciu o zlecenia kupujących i sprzedających, stąd też zwany jest on rynkiem kierowanym zleceniami. Oznacza to, że w celu ustalenia ceny instrumentu sporządza się zestawienie zleceń zawierających dyspozycje kupna i sprzedaży. Kojarzenia tych zleceń dokonuje się według ściśle określonych zasad, zaś realizacja transakcji odbywa się w trakcie sesji giełdowych. Dla poprawienia płynności notowanych instrumentów, członkowie giełdy lub inne instytucje finansowe mogą pełnić funkcję animatora rynku, składając (na podstawie odpowiedniej umowy z Giełdą) zlecenia kupna lub sprzedaży danego instrumentu na własny rachunek.
Przedmiotem handlu na Giełdzie są papiery wartościowe: akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne oraz instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe.

Sesje giełdowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.35
GPW w Warszawie prowadzi systematyczne szkolenia dla inwestorów indywidualnych, które mają na celu nie tylko proces poznawczy instrumentów giełdowych, to prowadzone na coraz szerszą skalę bezpłatne ( w ramach powołanej do życia Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego – FERK ) i płatne ( w ramach Szkoły Giełdowej ) kursy uświadamiające i propagujące instytucję Giełdy jako inwestycji, która wymaga zaangażowania, wiedzy, czasu i środków.

Stawia sobie ona również inne cele, jak chociażby :
  • wzmocnienie i umiędzynarodowienie rynku giełdowego,
  • kształtowanie poprzez rynek giełdowy podstaw wzrostu gospodarczego,
  • wzmocnienie konkurencyjności rynku i współpraca ze środowiskiem dla prorynkowych zmian otoczenia regulacyjnego,
  • poszerzenie dostępności informacji o GPW, notowanych spółkach i rynkach regionu.
Zobacz również
Copyright 2012-2016 wig