wszystko o giełdzie i finansach

Ostatnio dodane:

Kategoria: O giełdzie - charakterystyka

Instrumenty finansowe notowane na gpw

dodano: 19 December 2006

INSTRUMENTY FINANSOWE NOTOWANE NA GPW Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie można dokonywać obrotu papierami wartościowymi oraz innymi instrumentami finansowymi, które z prawnego punktu widzenia nie są papierami wartościowymi. Obecnie na GPW w Warszawie dokonuje się obrotu wieloma instrumentami finansowymi. Są nimi:
 • akcje spółek, w tym akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych;
 • obligacje Skarbu Państwa;
 • obligacje przedsiębiorstw;
 • prawa poboru spółek;
 • prawa do nowych akcji spółek;
 • certyfikaty inwestycyjne;
 • prawa pierwszeństwa;
 • kontrakty terminowe na akcje;
 • kontrakty terminowe na indeksy;
 • kontrakty terminowe na waluty;
 • kontrakty terminowe na obligacje skarbowe;
 • opcje na indeksy giełdowe;
 • opcje na akcje;
 • jednostka indeksowa MiniWIG2O.
Najbardziej popularnym wśród inwestorów instrumentem notowanym na GPW są akcje. Dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego dokonuje Zarząd Giełdy, który bierze pod uwagę sytuację finansową spółki, jej perspektywy rozwoju, kwalifikacje i doświadczenie zarządzających spółką, bezpieczeństwo obrotu giełdowego. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcje są notowane na dwóch rynkach. Są nimi:
 • rynek podstawowy, tzw. rynek oficjalnych notowań giełdowych;
 • rynek równoległy.
Oprócz tego wyróżnia się tzw. Segment Innowacyjnych Technologii (SiTech), do którego mogą być zaliczone spółki obu powyżej wymienionych rynków związane z nowoczesnymi technologiami.
Główne warunki, które muszą być spełnione, aby akcje spółki były notowane na rynku podstawowym, są następujące:
 • zatwierdzenie przez KPWiG odpowiedniego dokumentu informacyjnego (prospekt emisyjny);
 • zbywalność akcji nie może być ograniczona;
 • spółka nie może być przedmiotem postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego;
 • akcje muszą być dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym przez właściwy organ spółki prowadzącej ten rynek;
 • prognozowana kapitalizacja spółki (lub wartość kapitałów własnych) musi wynosić co najmniej 1 milion euro;
 • akcje muszą być rozproszone;
 • powinny być opublikowane sprawozdania finansowe spółki za ostatnie 3 lata.
W ramach rynku podstawowego, dla spółek spełniających dodatkowe wymogi, został wyodrębniony segment PLUS. Dodatkowe warunki, które musi spełniać spółka z rynku podstawowego, aby znaleźć się w tym segmencie, są następujące:
 • muszą być publikowane raporty bieżące i okresowe w języku polskim i angielskim;
 • dotyczy to raportów skonsolidowanych i jednostkowych, rocznych, półrocznych i kwartalnych;
 • spółka musi odbyć przynajmniej dwa spotkania z inwestorami i analitykami w ciągu roku;
 • spółka musi publikować kalendarz wydarzeń w spółce;
 • spółka musi publikować raporty bieżące i okresowe na stronie internetowej;
 • spółka musi stosować zasady ładu korporacyjnego (corporate governance);
 • spółka musi mieć zawartą umowę z animatorem emitenta.
Jak widać, spółki zaliczone do segmentu PLUS, oprócz charakteryzowania się dużą kapitalizacją i płynnością, mają wysokie standardy komunikacji z inwestorami i przejrzystości funkcjonowania.
Jeśli chodzi o rynek równoległy, to podstawowe warunki, które muszą być spełnione, aby akcje spółki były notowane na tym rynku, są następujące:
 • zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez KPWiG;
 • zbywalność akcji nie może być ograniczona;
 • spółka nie może być przedmiotem postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.
Są to bardziej łagodne warunki w porównaniu z warunkami dla spółek rynku podstawowego.
W ramach rynku równoległego GPW został wyodrębniony segment PRIM. Dodatkowe warunki, które musi spełniać spółka z rynku równoległego, aby znaleźć się w tym segmencie, są następujące:
 • muszą być publikowane raporty kwartalne, dotyczy to raportów skonsolidowanych;
 • spółka musi odbyć przynajmniej dwa spotkania z inwestorami i analitykami w ciągu roku;
 • spółka musi publikować kalendarz wydarzeń w spółce;
 • spółka musi publikować raporty bieżące i okresowe na stronie internetowej.
Jak widać, spółki zaliczone do segmentu PRIM, mają wysokie standardy komunikacji z inwestorami i przejrzystości funkcjonowania. Obecnie przeważająca większość instrumentów finansowych, w tym akcji, znajduje się na rynku podstawowym. Są to wszystkie instrumenty pochodne, obligacje, certyfikaty inwestycyjne.

Niezależnie od podziału rynków na podstawowy i równoległy, wyróżnia się dodatkowy segment rynku akcji, jest to Segment Innowacyjnych Technologii. Do sektora tego kwalifikowane są spółki tzw. innowacyjnych technologii (np. sektor informatyczny, telekomunikacyjny, media). Pozwala to na lepszą identyfikację przez inwestorów spółek tego typu.

Ważnym segmentem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jest rynek instrumentów pochodnych: kontraktów terminowych, opcji i jednostki indeksowej MiniWIG20. Szczegółowy opis funkcjonowania tych instrumentów, ze szczególnym uwzględnieniem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zawarty jest w rozdziale I. Tu jedynie podamy kilka dodatkowych informacji.
Dopuszczenia instrumentów pochodnych do obrotu giełdowego dokonuje Zarząd Giełdy, określając tzw. standard instrumentu pochodnego, tzn. podając m.in.: nazwę instrumentu, określenie instrumentu bazowego, terminy wykonania, jednostkę noto-wania, minimalny krok notowania, sposoby określania dziennej ceny rozliczeniowej, ostatecznej ceny rozliczeniowej i ceny wykonania. Do obrotu giełdowego instrumenty pochodne wprowadza Zarząd Giełdy.
Przypomnijmy, że kontrakt terminowy (w rozumieniu GPW) jest to umowa zawarta na giełdzie pomiędzy sprzedającym prawo na termin a kupującym to prawo na termin, na warunkach określonych przez Giełdę w standardzie instrumentów pochodnych, w której strony ustalają wartość instrumentu bazowego, po której nastąpi wykonanie umowy. Obecnie w obrocie na GPW znajdują się następujące rodzaje kontraktów terminowych (w nawiasie podany jest skrót kontraktu):
 • kontrakt terminowy na indeks giełdowy WIG20 (FW20kr);
 • kontrakt terminowy na indeks giełdowy MIDWIG (FMIDkr);
 • kontrakt terminowy na indeks giełdowy TechWIG (FTECkr);
 • kontrakt terminowy na kurs USD (FUSDkr);
 • kontrakt terminowy na kurs EUR (FEURkr);
 • kontrakt terminowy na obligacje skarbowe (FPS5kr);
 • kontrakty terminowe na akcje spółek.
Przypomnijmy, że opcja (w rozumieniu GPW) jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec wystawcy opcji do:
 • żądania w ustalonym terminie dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania (jest to opcja kupna z dostawą instrumentu bazowego), albo:
 • żądania w ustalonym terminie przyjęcia dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania (jest to opcja sprzedaży z dostawą instrumentu bazowego), albo:
 • żądania w ustalonym terminie zapłaty kwoty zależnej od różnicy między ceną rynkową instrumentu bazowego a ceną wykonania (jest to opcja kupna z roz liczeniem pieniężnym), albo:
 • żądania w ustalonym terminie zapłaty kwoty zależnej od różnicy między ceną wykonania a ceną rynkową instrumentu bazowego (jest to opcja sprzedaży z rozliczeniem pieniężnym).
Obecnie w obrocie na GPW znajdują się:
 • opcje kupna i opcje sprzedaży na indeks giełdowy WIG20 (OW20krccc);
 • opcje kupna i sprzedaży na akcje.
Przypomnijmy, że warrant opcyjny (w rozumieniu GPW) jest to prawo przysługujące nabywcy warrantu wobec emitenta warrantu do:
 • żądania w ustalonym terminie zapłaty kwoty zależnej od różnicy między ceną rynkową instrumentu bazowego a ceną wykonania (jest to warrant opcyjny kupna);
 • żądania w ustalonym terminie zapłaty kwoty zależnej od różnicy między ceną wykonania a ceną rynkową instrumentu bazowego (jest to warrant opcyjny sprzedaży).
Przy tym w przypadku warrantu opcyjnego wykonanie może nastąpić poprzez dostawę instrumentu bazowego (o ile regulacje to przewidują).

Przypomnijmy, że obecnie w obrocie na warszawskiej giełdzie nie ma warrantów, natomiast oprócz kontraktów terminowych i opcji, w segmencie instrumentów pochodnych notowane są jeszcze jednostki indeksowe MiniWIG20 (oznaczone MW20).

Zobacz również
Copyright 2012-2016 wig