wszystko o giełdzie i finansach

Ostatnio dodane:

Kategoria: O giełdzie - charakterystyka

Podstawowe hasła

dodano: 29 June 2008

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | q | p | r | s | t | u | v | w | z
 • akcja - papier wartościowy, dokument zaświadczający o udziale jego właściciela w kapitale właścicielskim spółki akcyjnej; uprawnia m.in. do otrzymywania dywidendy i uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy;
 • akcja uprzywilejowana - forma kapitału akcyjnego charakteryzująca się przywilejami w stosunku do akcji zwykłych co do prawa głosu, wypłaty dywidendy, podziału majątku w razie likwidacji spółki i ewentualnie pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji;
 • akcyza - podatek pośredni obciążający obrót towarami konsumpcyjnymi; podmiotem opodatkowania są producenci i importerzy wyrobów akcyzowych;
 • akredytywa (dokumentowa) - pisemne zobowiązanie się banku działającego na zlecenie klienta, ale we własnym imieniu (bank otwierający akredytywę), wobec osoby trzeciej (beneficjenta) do dokonania zapłaty beneficjentowi ustalonej kwoty pieniężnej, po spełnieniu przez beneficjenta warunków określonych w akredytywie;
 • aktywa - ogół środków i składników majątkowych, którymi jednostka dysponuje w danym czasie, posiadających określoną wartość pieniężną;
 • aktywa pozabilansowe - nie zarejestrowane aktywa reprezentujące albo zasoby firmy, albo spodziewane przyszłe korzyści ekonomiczne;
 • alternatywny koszt kapitału - stopa zwrotu, jaką osiągnęłoby się z inwestycji charakteryzującej się podobnym poziomem ryzyka;
 • analiza fundamentalna - badanie i ocena kondycji firmy oraz perspektyw jej rozwoju. Na podstawie informacji o wynikach jej działalności i danych z otoczenia gospodarczego (dane fundamentalne - informacje dotyczące działalności gospodarczej spółki oraz sytuacji makroekonomicznej)
 • analiza techniczna - przewidywanie trendów kursów akcji (lub indeksów) na podstawie informacji o kursach i obrotach w przeszłości.
 • aport - wkład niepieniężny wnoszony do spółki przez wspólnika (akcjonariusza);
 • arbitraż - strategia polegająca na zajęciu przeciwnych pozycji na dwóch rynkach (np. kontraktów terminowych i akcji, kontraktów terminowych i opcji, bądż akcji i opcji). Strategia pozwala osiągnąć zysk przy zerowym bądź bardzo niskim ryzyku.
top
 • bank inwestycyjny - instytucja finansowa świadcząca usługi w zakresie zarządzania finansami, doradztwa kapitałowego, obrotu papierami wartościowymi, zarządzania aktywami powierzonymi i własnymi oraz operacji rynku pieniężnego i zarządzania ryzykiem;
 • bankructwo (upadłość) - polega na sądowym ustaleniu niewypłacalności przedsiębiorcy; podstawą ogłoszenia upadłości jest zaprzestanie płacenia długów przez przedsiębiorcę;
 • barter - umowa polegające na wymianie jednego towaru na drugi;
 • baza – to różnica miedzy ceną z rynku terminowego a ceną gotówkową.
 • beneficjent - osoba fizyczna lub prawna, której udzielono kredytu albo na rzecz której została otwarta akredytywa, udzielona gwarancja, poręczenie itd.;
 • bessa - długotrwała, silna tendencja spadkowa na rynku papierów wartościowych;
 • biegły rewident - osoba fizyczna, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka cywilna i osoba prawna, uprawnione na podstawie odnośnych przepisów do badania sprawozdań finansowych w trybie przewidzianym ustawą o rachunkowości;
 • bon skarbowy - papier wartościowy emitowany przez państwo, stanowiący potwierdzenie zobowiązania państwa z tytułu zaciągniętego kredytu; z reguły są lokowane w bankach centralnych i wykorzystywane do prowadzenia operacji otwartego (wolnego) rynku;
 • byk – symbol giełdowej hossy
 • BVPS - (Book Value Per Share) wartość księgowa przypadająca na jedną akcję;
top
 • CAPM - (Capital Asset Pricing Model) model wyceny aktywów i pasywów wiążący ryzyko mierzone przy udziale współczynnika beta z oczekiwaną stopą zwrotu z danego papieru wartościowego;
 • cena emisyjna - cena, po której papiery wartościowe sprzedawane są na rynku pierwotnym;
 • cena opcji – kwota, którą nabywca opcji płaci na rynku, czasem zwana premią opcyjną.
 • cena zamiany - cena, jaką nabywca obligacji zamiennej zapłaci za jedną akcję zwykłą w momencie dokonywania zamiany;
 • cena wykonania – parametr opcji, który mówi o tym, po jakiej cenie wystawca opcji zobowiązany jest sprzedać (opcje put ) lub kupić (opcje call) aktywa, na które wystawiona jest opcja
 • CEPS - suma zysku netto i amortyzacji przypadająca na jedną akcję;
 • certyfikaty inwestycyjne – są papierami wartościowymi na okaziciela emitowanymi przez fundusze zamknięte i mieszane. Certyfikaty danego funduszu reprezentują jednakowe prawa majątkowe i są niepodzielne.
 • cesja - przeniesienie wierzytelności, przelew; dochodzi do skutku w wyniku umowy pomiędzy wierzycielem (cedentem) a osobą trzecią (cesjonariuszem); z reguły może być wykonywana bez zgody dłużnika; wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki;
 • CP - (Average Collection Period) rotacja należności; iloraz wartości należności krótkoterminowych na koniec okresu i przychodów ogółem (przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe) w tym okresie, pomnożony przez ilość dni w okresie,
 • CR - (Current Ratio) wskaźnik płynności bieżącej; iloraz majątku obrotowego i sumy: zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych, rezerw, rozliczeń międzyokresowych biernych i przychodów przyszłych okresów;
 • cykl operacyjny - liczba dni potrzebnych na zamianę gotówki w zapasy, zapasów w należności i należności w gotówkę;
 • cykl życia przedsiębiorstwa - zespół faz rozwoju przedsiębiorstwa, na które składają się: dojrzewanie, wzrost, dojrzałość i schyłek;
top
 • DCF - (Discounted Cash Flows) zdyskontowane przepływy gotówkowe;
 • depozyt zabezpieczający – część wartości kontraktu pobierana przez izbę rozliczeniową od uczestników rynku w chwili zawarcia transakcji, w celu zagwarantowania wypełnienia warunków kontraktu w przyszłości.
 • derywaty – instrumenty pochodne
 • dezinwestycje - proces wyzbywania się przez przedsiębiorstwo aktywów o niskiej produktywności lub uznanych za zbędne;
 • DFL - dźwignia finansowa; miara ryzyka finansowego wyrażona ilorazem: EBIT i EBIT pomniejszony o koszt odsetek (lub ilorazem względnego przyrostu EPS i względnego przyrostu EBIT);
 • dług podporządkowany - sytuacja, w której dany dług spłacany jest w kolejności za innymi pożyczkodawcami;
 • dłużne papiery wartościowe - papiery wartościowe reprezentujące wierzytelności pieniężne na sumy oznaczone, płatne we wskazanych terminach, a w szczególności obligacje oraz bony skarbowe, jak również papiery wartościowe reprezentujące wierzytelności pieniężne uwarunkowane przez zaistnienie zdarzeń losowych, między innymi - losy loteryjne, polisy ubezpieczeniowe;
 • docelowa struktura kapitału - planowana przez kierownictwo jednostki długookresowa struktura finansowania;
 • dochód podlegający opodatkowaniu - dochód brutto pomniejszony o dozwolone ustawą podatkową odliczenia;
 • DOL - dźwignia operacyjna; miara ryzyka operacyjnego wyrażona ilorazem: przychody ze sprzedaży pomniejszone o koszty zmienne i przychody ze sprzedaży pomniejszone o koszty zmienne oraz koszty stałe (lub ilorazem względnego przyrostu EBIT i względnego przyrostu przychodów ze sprzedaży);
 • due diligence - analiza służąca wszechstronnej weryfikacji działalności podmiotu-kandydata do nabycia oraz ustaleniu jego ostatecznej wyceny jako podstawy do negocjacji;
 • DY - stopa dywidendy; iloraz wartości dywidendy i wartości rynkowej spółki; pozwala na porównanie efektywności inwestycji w akcje, w porównaniu z zyskownością innych lokat przynoszących stałe dochody;
 • dyskontowanie - określanie wartości bieżącej na podstawie wartości przyszłej;
 • dyskonto za brak płynności - stopa zmniejszenia wartości rynkowej przedsiębiorstwa nie notowanego na rynku publicznym (ograniczona możliwość zamiany akcji na gotówkę);
 • dywidenda - część zysku netto spółki przypadająca na wypłaty n a jedną akcję, określana uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy;
 • dzień wygaśnięcia – dzień, w którym ustalana jest ostateczna cena rozliczeniowa, stanowiąca podstawę do wyliczenia kwoty rozliczeniowej pomiędzy uczestnikami obrotu.
 • dźwignia całkowita - miara ryzyka całkowitego związanego z działalnością jednostki wyrażona iloczynem dźwigni finansowej i dźwigni operacyjnej (lub ilorazem względnego przyrostu EPS i względnego przyrostu przychodów ze sprzedaży lub ilorazem: przychody ze sprzedaży pomniejszone o koszty z mienne i przychody ze sprzedaży pomniejszone o koszty zmienne, koszt stałe i koszt odsetek);
 • dźwignia finansowa – mechanizm polegający na generowaniu dużych zysków lub strat przy relatywnie małej zainwestowanej kwocie
top
 • efektywna stopa podatku - iloraz kwoty podatku zapłaconego i dochodu podlegającego opodatkowaniu;
 • EBIAT - (Earnings Before Interest After Taxes) zysk przed odsetkami i po opodatkowaniu;
 • EBIT - (Earnings Before Interest and Taxes) zysk operacyjny przed odsetkami i opodatkowaniem;
 • efekty synergii - suma osiąganej wartości dodanej dzięki fuzji lub przejęciu;
 • EKD - (Europejska Klasyfikacja Działalności) usystematyzowany zbiór rodzajów działalności społeczno-gospodarczych, służący do kla syfikacji d anych w zakresie poszczególnych dziedzin statystyki, a także klasyfikacji przedsiębiorców na potrzeby rejestru jednostek gospodarczych REGON;
 • ekwiwalent gotówki w kapitale obrotowym - papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na rynku publicznym, których termin płatności jest nie dłuższy niż trzy miesiące;
 • emitent - podmiot wystawiający albo emitujący papiery wartościowe we własnym imieniu;
 • EPS - (Earnings Per Share) zysk netto przypadający na jedną akcję;
top
 • factoring - technika zabezpieczająca bieżące finansowanie działalności przedsiębiorstwa, połączona ze świadczeniem specyficznych usług finansowych;
 • FCF - (Free Cash Flows) wolne przepływy gotówkowe; przepływy pieniężne przed finansowaniem, czyli całkowity przepływ pieniężny po opodatkowaniu dostępny wszystkim dostawcom kapitału; suma wolnego operacyjnego przepływu gotówkowego i wolnego nieoperacyjnego przepływu gotówkowego;
 • FIFO - (First In First Out) metoda księgowania zapasów: "pierwsze weszło-pierwsze wyszło;
 • firma - nazwa, pod którą kupiec rejestrowy prowadzi przedsiębiorstwo;
 • FOCF - (Free Operating Cash Flows) wolne operacyjne przepływy gotówkowe; suma zysku na sprzedaży pomniejszona o skorygowany podatek dochodowy i koszty nie będące wydatkami oraz pomniejszona o wydatki na inwestycje w majątek trwały i kapitał obrotowy netto;
 • forfaiting - umowa nienazwana prawa cywilnego, jej trzon stanowi sprzedaż przez przedsiębiorcę na rzecz instytucji forfaitingowej wierzytelności za cenę odpowiadającą wartości wierzytelności, pomniejszoną o prowizję oraz o koszty instytucji forfaitingowej;
 • franchising - umowa nienazwana prawa cywilnego, o charakterze kooperacyjnym; w ramach umowy dawca franchisingu zobowiązuje się do udostępnienia podmiotowi korzystającemu z franchisingu: swojej firmy, godła, emblematu, znaków towarowych, know-how itp.;
 • futures – angielska nazwa kontraktów terminowych, pochodząca od słowa future – przyszłość
 • fuzja - występuje wówczas, gdy z dwóch łączących się jednostek pozostaje jeden podmiot prawny - zwykle gdy siła łączących się stron jest nierówna;
top
 • GDP - (Gross Domestic Product) Produkt Krajowy Brotto - PKB;
 • gotówka - środki pieniężne w kasie i na bieżących rachunkach depozytowych w b anku;
 • GPW - Giełda Papierów Wartościowych SA w Warszawie;
 • grupa kapitałowa - jednostka dominująca wraz ze wszystkimi jednostkami zależnymi i stowarzyszonymi;
 • gwarancja bankowa - jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez beneficjenta gwarancji określonych warunków zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji - bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku;
top
 • holding - grupa przedsiębiorstw, w której jedna firma sprawuje skuteczną kontrolę nad pozostałymi, przy zachowaniu niezależności prawnej podmiotów podporządkowanych;
 • holding finansowy - (inaczej czysty) stanowi jednorodną grupę instytucji finansowych (bank kredytowy, bank inwestycyjny, jednostka ubezpieczeniowa itp.), której głównym przedmiotem działania jest zarządzanie portfelem inwestycyjnym;
 • holding produkcyjno-handlowo -finansowy - wyższa forma grupy kapitałowej polegająca na włączeniu do holdingu produkcyjno-handlowego spółek świadczących usługi finansowe: bankowe, ubezpieczeniowe lub leasingowe; obok trwałości wykazuje większą odporność na wrogie przejęcia, a zarazem elastyczność działania i niższe koszty finansowe;
 • holding produkcyjno-handlowy - u podstaw jego tworzenia leży strategicznie ważna dla jednostki dominującej kwestia powiązania zgrupowanych spółek na podstawie więzi produkcyjno-technologicznych, inwestycyjnych i rynkowych; jego cechą jest względna trwałość i nastawienie na długookresowe ce le strategic zne;
 • hossa - długotrwała, silna tendencja wzrostowa na rynku papierów wartościowych;
 • instrument finansowy - lokata kapitału w formie papierów wartościowych, obcej waluty, metali szlachetnych itp. dokonana jako inwestycja w celu pomnożenia dochodu;
top
 • inwestycje rozpoczęte - ogół poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nie zakończoną jeszcze: budową, montażem lub przekazaniem do używania nowego lub ulepszeniem już istniejącego środka trwałego;
 • IT - (Days of Coverage-Inventory) rotacja zapasów; iloraz wartości zapasów na koniec okresu i przychodów ogółem (przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe) w tym okresie, pomnożony przez ilość dni w okresie;
top
 • jednostka dominująca - rozumie się przez to spółkę akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub inną spółkę kapitałową: 1dającą większość całkowitej liczby głosów w organach innej jednostki (zależnej), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, lub 2nioną do podejmowania decyzji o polityce finansowej i bieżącej działalności gospodarczej tej innej jednostki (zależnej) na podstawie ustawy, statutu lub umowy, lub 3akcjonariusz lub udziałowiec jest uprawniona do powoływania albo odwoływania większości członków organów zarządzających lub nadzorczych innej jednostki (zależnej), lub 4j członkowie zarządu lub osoby pełniące funkcje kierownicze, albo członkowie zarządu bądź osoby pełniące te funkcje kierownicze w jednostce zależnej, stanowią jednocześnie więcej niż połowę składu zarządu drugiej jednostki zależnej, 5dającą w innej jednostce (stowarzyszonej) nie mniej niż 20% i nie więcej niż 50% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników lub akcjonariuszy; 6y sposób niż określony w lit. e) wywierającą znaczny wpływ na politykę finansową i bieżącą działalność gospodarczą innej jednostki (stowarzyszonej);
 • joint venture - jedna z form międzynarodowej kooperacji przemysłowej o charakterze kapitałowym, polegająca na podjęciu przez co najmniej dwóch partnerów wspólnej działalności w ramach utworzonego w tym celu podmiotu gospodarczego;
top
 • KDPW - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, którego zadaniem jest przechowywanie i rejestrowanie papierów wartościowych będących w publicznym obrocie, rozliczanie i gwarantowanie transakcji, prowadzenie kont depozytowych;
 • kapitalizacja rynkowa - całkowita wartość wszystkich papierów wartościowych lub wybranej ich grupy, notowanych na rynku publicznym, liczona według kursu ustalanego na tym rynku;
 • kapitał akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych - akcje (udziały) jednostek zależnych należące do podmiotów spoza grupy kapitałowej;
 • kapitał organizacyjny - wartość zarządzania, kwalifikacji, kompetencji i innych składników niematerialnych tworzących wartość reputacji firmy (goodwill);
 • konsolidacja pełna - rachunkowa metoda sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych;
 • konsolidacja przedsiębiorstw - szczególna odmiana fuzji, która występuje wówczas gdy łączące się przedsiębiorstwa tracą osobowość prawną, a zamiast nich powstaje nowy podmiot; do konsolidacji przedsiębiorstw dochodzi zwykle gdy ich siła ekonomiczna jest względnie wyrównana;
 • kontrakt futures - rodzaj kontraktu terminowego, którego warunki są standaryzowane co umożliwia handlowanie nimi na giełdach; kontrakty są rozliczane codziennie, a nad bezpieczeństwem obrotu czuwa izba rozrachunkowa (w Polsce funkcje te spełnia KDPW);
 • kontrakt terminowy - jest to umowa między dwoma stronami; wystawca kontraktu zobowiązuje się do sprzedaży określonej ilości instrumentów finansowych lub innych towarów, w określonym czasie w przyszłości, na określonych warunkach; druga strona kontraktu przyjmuje te warunki zobowiązując się do nabycia przedmiotu umowy;
 • konwersja akcji - zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne lub odwrotnie, na wniosek akcjonariusza jeżeli prawo lub statut spółki dopuszcza taką możliwość;
 • korzyści skali - efekty polegające na obniżeniu jednostkowych kosztów wytworzenia w wyniku wzrostu rozmiarów działalności i w ten sposób zmniejszeniu jednostkowych kosztów stałych;
 • koszty agencji - koszty wynikające z konfliktu interesów pomiędzy akcjonariuszami (udziałowcami) i pożyczkodawcami a kierownictwem firmy;
 • KPWiG - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd; centralny organ administracji rządowej w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz działalności giełd towarowych, giełdowych izb rozrachunkowych, maklerów giełd towarowych, podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie na rynku towarów giełdowych, działalności domów składowych i podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa składowe;
 • kredyt rewolwingowy - kredyt wielokrotnie zaciągany i spłacany w trakcie trwania umowy kredytowej;
top
 • LBO - (Leveraged Buyout) zobacz nabycie ze wspomaganiem finansowym;
 • leasing - umowa nienazwana (nie uregulowana przepisami kodeksu cywilnego), jej treść kształtuje praktyka gospodarcza; przez zawarcie umowy leasingu jedna ze stron (leasingodawca) zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębio rstwa, oddać drugiej stronie (leasingobiorcy) rzecz do używania, zaś leasingobiorca zobowiązuje się płacić jej z tego tytułu umówiony czynsz;
 • LIFO - (Last In First Out) metoda księgowania zapasów "ostatnie weszło-pierwsze wyszło;
top
 • MBO - (Management Buyout) wykup menedżerski; nabycie firmy przez grupę inwestorów, w której uczestniczą członkowie kierownictwa firmy;
 • MC/S - iloraz wartości rynkowej spółki i przychodów ze sprzedaży za ostatnie cztery kwartały;
 • mediana - wartość środkowa w zbiorze danych liczb, gdy liczby te są uporządkowane zgodnie z ich ważnością;
 • metoda praw własności - metoda sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek stowarzyszonych oraz tych jednostek zależnych, które ze względu na całkowicie odmienny rodzaj działalności od jednostki dominującej, mogłyby zniekształcić obraz całej grupy;
top
 • nabycie wrogie - nabycie jednostki lub jej znaczącej części dokonane przy sprzeciwie kierownictwa tej jednostki;
 • nabycie ze wspomaganiem finansowym - polega na nabyciu przedsiębiorstwa (najczęściej w ramach wykupu menedżerskiego - MBO) z wykorzystaniem długu jako głównego źródła finansowania; inaczej: nabycie lewarowane (LBO), wykup wspomagany;
 • należności krótkoterminowe - należności, których okres spłaty na dzień bilansowy jest nie dłuższy niż rok;
 • należności zagrożone - należności banku, zakwalifikowane do należności o pogorszonej jakości na podstawie odnośnych przepisów;
 • NCF - (Nonoperating Cash Flows) pozaoperacyjne przepływy gotówkowe; przypływy pieniężne po opodatkowaniu związane z działalnością odrębną od podstawowej działalności przedsiębiorstwa;
 • NOPLAT - (Net Operating Profit Less Adjusted Taxes) zysk operacyjny netto minus skorygowane podatki;
 • NPV - (Net Present Value) wartość bieżąca netto;
 • NPM - (Net Profit Margin) stopa zysku netto; iloraz zysku netto i przychodów ogółem (przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe);
 • NWC - (Net Working Capital) kapitał obrotowy netto lub kapitał pracujący; różnica pomiędzy majątkiem obrotowym a sumą: zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych, rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych biernych i przychodów przyszłych okresów;
top
 • obligacja - papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) oraz zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym; emitent odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z obligacji;
 • obligacje zamienne - szczególny rodzaj obligacji, które mogą być zamieniane na akcje spółki emitującej te obligacje; emisja ich jest możliwa tylko w przypadku gdy przewiduje to statut spółki;
 • odchylenie standardowe - statystyczna miara rozproszenia wyników wokół wartości oczekiwanej, określająca ryzyko osiągnięcia tej wartości;
 • oferta - oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy, z jednoczesnym określeniem w tym oświadczeniu jej istotnych postanowień;
 • oferujący - dom maklerski pełniący rolę obowiązkowego pośrednika w obrocie publicznym;
 • opcja – jest to papier wartościowy dający nabywcy prawo do kupna lub sprzedaży, w przyszłym terminie, po określonej z góry cenie, zwaną cena wykonania, określonej ilości instrumentu bazowego dla tej opcji. Instrumentem bazowym może być: indeks, akcje poszczególnych spółek :
  • opcja amerykańska : opcja, którą posiadacz może wykonać w dowolnym dniu sesyjnym do dnia wygaśnięcia,
  • opcja europejska : opcja, którą posiadacz może wykonać jedynie w dniu wygaśnięcia,
  • opcja kupna (call) : opcja dająca prawo do zakupu określonego aktywu bazowego po cenie wykonania,
  • opcja sprzedaży (put) : opcja dająca prawo do sprzedaży określonego aktywu bazowego po cenie wykonania
 • OPM - (Operating Profit Margin) stopa zysku operacyjnego; iloraz zysku operacyjnego i przychodów ze sprzedaży;
 • OPPS - zysk operacyjny przypadający na jedną akcję;
 • osłona (tarcza) podatkowa - efekt zmniejszenia obciążeń podatkowych jednostki w wyniku poniesionych pewnych kosztów uznawanych w przepisach podatkowych za koszt uzyskania przychodów;
top
 • pasywa - suma wszystkich zobowiązań przedsiębiorstwa wobec udziałowców (akcjonariuszy) oraz wierzycieli;
 • P/BV - iloraz wartości rynkowej spółki i jej wartości księgowej;
 • P/CE - iloraz wartości rynkowej spółki i sumy: zysku netto i amortyzacji za ostatnie cztery kwartały;
 • P/E - (Price/Earnings) cena/zysk; iloraz rynkowej wartości spółki przez sumę jej zysków netto za ostatnie cztery kwartały;
 • P/EBIT - iloraz rynkowej wartości spółki i EBIT za ostatnie cztery kwartały;
 • PL - (Days of Coverage - Liabilities) rotacja zobowiązań; iloraz wartości zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu i przychodów ogółem (przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe) w tym okresie, pomnożony przez ilość dni w okresie;
 • podmiot dominujący - rozumie się przez to podmiot w sytuacji, gdy: da większość głosów w organach innego podmiotu (zależnego), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi lub uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu (zależnego) lub, j niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (zależnego) jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu, bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności;
 • premia za kontrolę - dodatkowa opłata za nabycie kontrolnego pakietu akcji i zajęcie pozycji większościowej w spółce;
 • próg rentowności - oznacza taką wielkość sprzedaży (wartościowo lub ilościowo) aby całkowity przychód pieniężny pokrył w całości koszty (zmienne i stałe);
 • przepływy pieniężne - wpływy i wydatki gotówki oraz jej ekwiwalentów;
 • publiczny obrót papierami wartościowymi - proponowanie nabycia lub nabywanie emitowanych w serii papierów wartościowych, przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, albo w inny sposób, jeżeli propozycja skierowana jest do więcej niż 300 osób albo do nieoznaczonego adresata;
top
 • QR - (Quick Ratio) wskaźnik podwyższonej płynności; iloraz majątku obrotowego pomniejszonego o zapasy i sumy: zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych, rezerw, rozliczeń międzyokresowych biernych i przychodów przyszłych okresów;
top
 • regresja liniowa - metoda najmniejszych kwadratów; statystyczna procedura służąca do matematycznego szacowania (estymacji) przeciętnej zależności pomiędzy zmienną zależną i zmienną niezależną (niezależnymi w regresji wielorakiej);
 • rejestr handlowy - służy do dokonywania wpisów przewidzianych prawem; prowadzi go sąd rejestrowy (rejonowy); rejestr handlowy wraz z dokumentami złożonymi do rejestru jest jawny;
 • rezerwa kapitałowa z konsolidacji - ujemna różnica pomiędzy wartością nabycia akcji (udziałów) a ich wartością księgową;
 • ROA - (Return on Assets) stopa zwrotu z aktywów; iloraz zysku netto i aktywów na koniec okresu obrotowego;
 • ROE - (Return on Equity) stopa zwrotu z kapitału własnego; iloraz zysku netto i kapitałów własnych na ko niec okresu obrotowego;
 • ROIC - (Return On Invested Capital) stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału; iloraz NOPLAT i kapitału zainwestowanego w działalność operacyjną;
 • rozkład normalny - symetryczny rozkład prawdopodobieństwa wokół średniej wartości wybranej zmiennej, gdzie znany procent wszystkich możliwych wartości zmiennej leży w oddaleniu od średniej nie przekraczającym określonej wartości odchylenia standardowego;
 • rynek kapitałowy - zespół instytucji i reguł umożliwiających pozyskiwanie długookresowego kapitału przez obrót, tj. kupno i sprzedaż, a więc przenoszenie praw z emitowanych papierów wartościowych;
 • rynek pierwotny - występuje na nim publiczny obrót polegający na tym, że emitent proponuje inwestorom objęcie swoich papierów wartościowych i uzyskuje wpływy z publicznej emisji;
 • rynek wtórny - występuje na nim publiczny obrót polegający na tym, że transakcje kupna-sprzedaży papierów wartościowych zachodzą pomiędzy inwestorami;
 • rynkowa premia za ryzyko - element modelu CAPM, definiowany jako różnica między stopą zwrotu z portfela rynkowego a stopą zwrotu walorów pozbawionych ryzyka;
 • ryzyko - możliwość poniesienia nie zamierzonych strat lub nie uzyskania zamierzonych efektów;
 • ryzyko rynkowe - ryzyko dotyczące wszystkich przedsiębiorstw w związku z możliwością zmiany warunków gospodarowania, np. podaży pieniądza, stopy procentowej, kursów walutowych, podatków, cen.
 • rzeczowe składniki majątku obrotowego - nabyte w celu zużycia na własne potrzeby materiały, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty: gotowe (wyroby, usługi i roboty) zdatne do sprzedaży, w toku produkcji bądź półprodukty oraz towary nabyte celem odsprzedaży w stanie nie przetworzonym;
top
 • skorygowany podatek dochodowy - podatek dochodowy od zysków na sprzedaży, jaki zostałby zapłacony, gdyby przedsiębiorstwo finansowało swoją działalność jedynie kapitałem własnym;
 • spółka publiczna - spółka, której akcje co najmniej jednej emisji są dopuszczone do publicznego obrotu;
 • straty i zyski nadzwyczajne - skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością jednostki, a w szczególności spowodowanych zdarzeniami losowymi, zaniechaniem lub zawieszeniem pewnego rodzaju działalności (w tym również istotną zmianą metod produkcji lub sprzedażą zorganizowanej części jednostki) oraz postępowaniem układowym lub naprawczym;
 • subemitent inwestycyjny - nie będąca emitentem lub wprowadzającym strona umowy o subemisję inwestycyjną;
 • subemitent usługowy - nie będąca emitentem lub wprowadzającym strona umowy o subemisję usługową;
 • SWOT - (Strengths Weaknesses Opportunities Threats) metoda analizy danych polegająca na sekwencjonowaniu silnych i słabych stron jednostki oraz szans i zagrożeń płynących z otoczenia;
 • środki pieniężne - pieniądze (banknoty i monety) oraz jednostki pieniężne (rozrachunkowe) krajowe i zagraniczne, tak w gotówce jak i na rachunku bankowym lub w formie lokaty pieniężnej, czeki i weksle obce, jeżeli są one płatne w ciągu 3 miesięcy od daty ich wystawienia, oraz metale szlachetne, jeżeli nie są zaliczane do rzeczowych składników majątku obrotowego;
 • środki trwałe - stanowiące własność lub współwłasność jednostki nieruchomości (grunty, budynki, w tym także będące odrębną własnością lokale, budowle i inwestycje w obcych obiektach), maszyny, urządzenia, środki transportu, oraz inne kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia do używania przedmioty, a także inwentarz żywy o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby jednostki lub do oddania w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze; do środków trwałych jednostki zalicza się również obce środki trwałe używane przez nią na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli z innych przepisów wynika prawo dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) przez korzystającą z tych środków jednostkę;
top
 • umowa o subemisję inwestycyjną - umowa zawarta przez emitenta albo wprowadzającego, której przedmiotem jest zobowiązanie subemitenta inwestycyjnego do nabycia na własny rachunek całości lub części papierów wartościowych oferowanych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, na które nie złożono zapisów w terminie ich przyjmowania;
 • umowa o subemisję usługową - umowa zawarta przez emitenta albo wprowadzającego, której przedmiotem jest nabycie przez subemitenta usługowego na własny rachunek całości lub części papierów wartościowych danej emisji w celu dalszego ich zbywania w obrocie pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej;
top
 • VAT - (Value Added Tax) podatek od towarów i usług; skonstruowany na zasadach podatku od wartości dodanej; stanowi odmianę podatku wielofazowego przychodowego, op artego na wyłączeniu z podstawy wymiaru obrotów opodatkowanych we wcześniejszych fazach produkcji i wymiany;
 • VBM - (Value Based Management) zarządzanie przez wartość;
 • venture capital - kapitał średnio- i długoterminowy, lokowany w akcjach lub udziałach przedsiębiorstw, z zamiarem ich późniejszej odsprzedaży dla realizacji zysków, których podstawowym źródłem jest wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa;
 • WACC - (Weighted Average Cost of Capital) koszt kapitału wykorzystywanego przez przedsiębiorstwo mierzony średnią ważoną kosztów poszczególnych składników w kapitale całkowitym;
 • wartości niematerialne i prawne - nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, a w szczególności prawo użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawa autorskie, prawa do projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, licencji oraz programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby jednostki lub do oddania do używania na podstawie umowy najmu; ponadto zalicza się tu: koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej, wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych;
 • wartość dodana - suma zysku zatrzymanego, dywidendy, podatków, odsetek, opłat leasingowych, amortyzacji, czynszów i płac;
 • wartość firmy z konsolidacji - dodatnia różnica między wartością nabycia akcji (udziałów) jednostki a ich wartością w kapitale własnym;
 • wartość rezydualna - wartość dochodów generowanych przez przedsiębiorstwo w latach następujących po okresie prognozy wolnych przepływów pieniężnych;
 • weksel - papier wartościowy, sformalizowany dokument, który powinien zostać sporządzony według zasad określonych w ustawie Prawo wekslowe; występuje w obrocie w dwóch postaciach: jako weksel własny i trasowany; głównym zobowiązanym z weksla własnego jest jego wystawca; wystawca weksla trasowanego poleca w nim zapłatę sumy wekslowej innej osobie, zwanej trasatem, która staje się dłużnikiem wekslowym po złożeniu podpisu na wekslu jako tzw. akceptant; przeniesienie weksla następuje przez indos;
 • wprowadzający - właściciel papierów wartościowych składający wniosek o dopuszczenie tych papierów do obrotu publicznego;
 • wskaźnik Altmana - służy do przewidywania trudności finansowych lub nawet bankructwa przedsiębiorstw; łączy tradycyjną analizę wskaźników finansowych z metodą statystyczną zwaną wielowymiarową analizą dyskryminacji;
 • współczynnik beta - jest to miara ryzyka niedywersyfikowalnego (systematycznego) związanego z pojedynczym walorem;
 • wskaźnik konwersji - oznacza liczbę akcji otrzymywanych przy zamianie papierów wartościowych; kurs wymiany jest faktyczną ceną, jaką akcjonariusze płacą przy zamianie akcji zwykłych;
 • wskaźnik ogólnego zadłużenia - iloraz zobowiązań i wartości aktywów;
 • wskaźnik rentowności brutto - iloraz zysku brutto i przychodów ze sprzedaży;
 • wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku - iloraz kapitału własnego i wartości aktywów;
 • WZA - walne zgromadzenie akcjonariuszy - najwyższy organ władzy w spółce akcyjnej;
top
 • zasada memoriałowa - fundamentalna zasada rachunkowości, według której przychody i koszty uważa się za osiągnięte lub poniesione w momencie ich wystąpienia, a nie w momencie wpływu lub wydatku pieniężnego; przychody i koszty ujmowane są w okresach, w których powstały;
 • zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest nie dłuższy niż rok.
Zobacz również
Copyright 2012-2016 wig