wszystko o giełdzie i finansach

Ostatnio dodane:

Kategoria: Kontrakty

Standard kontraktów terminowych na obligacje

dodano: 12 August 2009

Kontrakty terminowe na obligacje są pierwszym instrumentem pochodnym, który jest rozliczany poprzez dostawę instrumentu bazowego ( rozliczenie pieniężne jest dopuszczalne w sytuacjach szczególnych ).
W przypadku kontraktów na obligacje notowane na GPW przedmiotem dostawy mogą być obligacje Skarbu Państwa, które spełniają następujące warunki :
  • posiadają stałe oprocentowanie,
  • mają wartość emisji nie mniejszą niż 5 mld zł,
  • posiadają okres do wykupu nie krótszy niż 2 lata i 9 miesięcy oraz nie dłuższy niż 5 lat i 6 miesięcy, licząc od daty wykonania kontraktu.


Lista obligacji, które mogą być przedmiotem dostawy, określana jest przez KDPW oraz Giełdę dla każdej serii kontraktów oddzielni i znana jest od pierwszego dnia notowania danej serii. Tworzony jest tzw. Koszyk obligacji, jaki mogą być dostarczone w efekcie wykonania instrumentu.

Cechą charakterystyczną kontraktów na obligacje skarbowe jest to, że przedmiotem obrotu są kontrakty na tzw. hipotetyczną obligację (obligację, która w rzeczywistości nie istnieje) o określonym oprocentowaniu i terminie wykupu, natomiast przedmiotem dostawy są rzeczywiste obligacje skarbowe notowane na danym rynku. Giełda w Warszawie przyjęła, że przedmiotem obrotu jest kontrakt na hipotetyczną obligację o oprocentowaniu 6% oraz terminie wykupu 5 lat, licząc od dnia wykonania kontraktu. Każda seria kontraktów terminowych na obligacje ma zatem inny instrument bazowy, są to obligacje o tym samym oprocentowaniu, ale innym terminie zapadalności.

Przy dostawie obligacji odbywa się przeliczanie wartości kontraktów na wartość rzeczywistych obligacji za pomocą tzw. współczynnika konwersji ( jak sama nazwa wskazuj – współczynnik konwertuje, czyli przelicza jedną wartość na drugą ). Współczynniki konwersji są określone przez KDPW i publikowane dla każdej Seri obligacji z koszyka przed wprowadzeniem danej serii obligacji z koszyka przed wprowadzeniem danej serii kontraktów do obrotu.

Korzystałam z materiału Krzysztofa Mejszutowicza : Podstawy inwestowania w kontrakty terminowe.
Zobacz również
Copyright 2012-2016 wig