wszystko o giełdzie i finansach

Ostatnio dodane:

Kategoria: Słownik giełdowy

WIG, WIR, WIG20 ...

dodano: 25 June 2008

WIG (Warszawski Indeks Giełdowy)

WIG jest to indeks kursów akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA obliczany raz dziennie na podstawie kursu jednolitego akcji spółek notowanych na rynku podstawowym i ogłaszany po określeniu kursów jednolitych akcji wszystkich spółek uczestniczących w indeksie i notowanych na danej sesji giełdowej. WIG jest indeksem dochodowym obliczanym z uwzględnieniem dochodów z akcji, w szczególności z tytułu dywidendy oraz prawa poboru akcji. WIG jest podawany w punktach z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. WIG jest liczony od 16 kwietnia 1991 r. przy przyjęciu wielkości bazowej 1000 punktów.

WIG 20 (Warszawski Indeks Giełdowy 20)

WIG 20 jest to indeks kursów akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA obliczany dla portfela akcji 20 spółek notowanych na rynku podstawowym w systemie kursu jednolitego i w systemie notowań ciągłych o największej kapitalizacji i najwyższych obrotach giełdowych. WIG 20 jest indeksem cenowym obliczanym bez uwzględniania dochodów z tytułu dywidendy i prawa poboru akcji.

WIG 20 w systemie kursu jednolitego jest obliczany na podstawie kursu jednolitego wybranych 20 akcji i ogłaszany po określeniu kursów jednolitych wszystkich akcji wchodzących w skład portfela indeksu WIG 20 i notowanych na danej sesji giełdowej. WIG 20 w systemie notowań ciągłych jest obliczany na podstawie kursu ostatniej transakcji, której przedmiotem były akcje wchodzące w skład portfela indeksu WIG 20, a gdy transakcji takich jeszcze nie zawarto, na podstawie ostatniego kursu jednolitego. WIG 20 w systemie notowań ciągłych jest ogłaszany po raz pierwszy na podsta WIK -> Weksel inwestycyjno komercyjny.

WIRR (Warszawski Indeks Rynku Równoległego)

WIRR jest to indeks kursów akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA obliczany raz dziennie na podstawie kursu jednolitego akcji spółek notowanych na rynku równoległym i ogłaszany po określeniu kursów jednolitych akcji wszystkich spółek uczestniczących w indeksie i notowanych na danej sesji giełdowej. WIRR jest indeksem dochodowym obliczanym z uwzględnieniem dochodów z akcji, w szczególności dochodów z tytułu dywidendy oraz prawa poboru akcji. WIRR jest podawany w punktach z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. WIRR jest liczony od 31 grudnia 1994 r. przy przyjęciu wielkości bazowej 1000 punktów. Wkład bankowy -* Depozyt bankowy
Zobacz również
Copyright 2012-2016 wig